Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής

 Το ΠΜΣ για το νέο ακαδημαϊκό έτος δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από 09/05/2016 έως τις 03/06/2016. Προκήρυξη ΠΜΣ - Αίτηση 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ, είτε να αποσταλούν συστημένα ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Τμήματος. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΜΣ

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική" (ΦΕΚ 851/20.03.2012, τ. Β΄) είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

 mps 1

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

 

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

 

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, αναγνωρισμένοι ερευνητές, καθώς και διακεκριμμένα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Προσκεκλημένες διαλέξεις δίνουν επίσης πεπειραμμένα στελέχη από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και επισκέπτες ερευνητές και μέλη ΔΕΠ από το εξωτερικό.

Το Τμήμα έχει συγκροτήσει Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς στον τομέα της Πληροφορικής και Τηλεματικής.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

mps 1   

 Αιτήσεις υποψηφίων 09/05/2016 - 03/06/2016

Προκήρυξη ΠΜΣ - Αίτηση

Βρίσκεστε εδώ: Home