Τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ του Τμήματος είναι:

Ανάργυρος Τσαδήμας

Γραφείο: 3.1, 3ος όροφος
Τηλ.: +30 210 9549418
e-mail: tsadimas[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~tsadimas

Βασίλειος Δαλάκας

Γραφείο: 3.2, 3ος όροφος
Τηλ.: +30 210 9549441
e-mail: vdalakas[at]hua[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://galaxy.hua.gr/~vdalakas

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017