Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Διαδικασία Ανακοίνωσης και Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Προϋποθέσεις

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής μελέτης, σε περιοχές που είναι συναφείς με το αντικείμενο της Πληροφορικής και της Τηλεματικής. Οι πτυχιακές εργασίες ανατίθενται σε φοιτητές που έχουν προαχθεί σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μέχρι και του 6ου εξαμήνου. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται και βαθμολογείται το νωρίτερο στο όγδοο εξάμηνο και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και διαθέσιμη τεχνολογία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να συνδυάζουν την βιβλιογραφική έρευνα και την ανάπτυξη και μελέτη ενός συστήματος ή εργαλείου ή μεθοδολογίας. Αντικείμενο της μελέτης δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο η βιβλιογραφική αναζήτηση. Οι φοιτητές επί πτυχίω που θα αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μετά το 4ο έτος, έχουν τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουν μετά από ένα εξάμηνο.

 

Ανάθεση

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος τα θέματα των πτυχιακών εργασιών, με σύντομη περιγραφή, τα οποία έχουν προτείνει οι διδάσκοντες. Η δημοσιοποίηση γίνεται πρώτα μεταξύ των διδασκόντων, έτσι ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις, και στη συνέχεια στους φοιτητές. Κάθε διδάσκων μπορεί να προτείνει θέματα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις υποχρεώσεις των διδασκόντων. Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Οκτωβρίου και του Μαρτίου οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις δηλώσεις θεμάτων, αφού προηγουμένως έχουν έρθει σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η τελική κατανομή των πτυχιακών εργασιών κατά θέματα και επιβλέποντες γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και του Μαρτίου. Ταυτόχρονα ορίζεται από τη Γ.Σ. τριμελής συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή για κάθε πτυχιακή εργασία, μέλος της οποίας και συντονιστής είναι ο αντίστοιχος επιβλέπων. Δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου ή άλλου Πανεπιστημίου. Η πτυχιακή εργασία είναι ατομική και σε περίπτωση που δύο φοιτητές εκπονήσουν από κοινού εργασία στην ίδια περιοχή, θα πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός της συνεισφοράς του καθενός στο κείμενο τεκμηρίωσης. Πέραν των θεμάτων που προτείνουν οι διδάσκοντες, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να προτείνουν σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα ένα θέμα πτυχιακής εργασίας που ταιριάζει με το προφίλ τους και τα ενδιαφέροντα τους στον τομέα της Πληροφορικής και της Τηλεματικής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.

 

Αξιολόγηση και Εξέταση

Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, στην ολοκληρωμένη μορφή της. Η κατάθεση γίνεται 15 ημέρες πριν την εξέταση των εργασιών. Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την πληρότητα του περιεχομένου της, το βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του θέματος και την επιτυχή προφορική παρουσίαση και εξέταση. Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εξεταστικών υποχρεώσεων του φοιτητή, τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους που έγινε η ανάθεση της εργασίας (ή τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους σε περίπτωση που η ανάθεση έγινε τον Μάρτιο). Η εξέταση γίνεται δημόσια από την τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία του επιβλέποντος. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Η εξέταση είναι επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι ανώτερος ή ίσος του έξι (6) και εφόσον οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι ανώτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Η τριμελής επιτροπή θα πρέπει μεταξύ άλλων να αξιολογήσει την πρωτοτυπία της πτυχιακής μελέτης και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η πτυχιακή εργασία επιστρέφεται στο φοιτητή προς διόρθωση και η εξέταση επαναλαμβάνεται στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει άλλη πτυχιακή εργασία. Αν ο φοιτητής δεν επιδείξει καμία πρόοδο στην πτυχιακή εργασία που έχει αναλάβει για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, τότε ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος, τη διακοπή της εκπόνησης και ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει άλλη πτυχιακή εργασία. Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να την καταθέσει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ακολουθώντας τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες για την αυτοαπόθεσή της στο estia.hua.gr.