Το Τμήμα έχει συγκροτήσει Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς στον τομέα της Πληροφορικής και Τηλεματικής.


Ο ρόλος της Επιτροπής είναι πολύπλευρος, στοχεύοντας στη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας στην:

  • ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, και
  • συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις υψηλού επιπέδου

Η Επιτροπή δρα υποστηρικτικά στην οργανωτική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος, και ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες του με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών.

 

Μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι διακεκριμένοι επιστήμονες:

Dimitris Karagiannis
Department of Knowledge and Business Engineering, University of Vienna
Colette Rolland
Department of Mathematics and Informatics, University of PARIS-1 Pantheon Sorbonne
Kalle Lyytinen
Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University
Nikolay Mehandjiev
Manchester Business School, The University of Manchester
Schahram Dustdar
Institute of Information Systems, Vienna University of Technology
Kecheng Liu
Henley Business School, University of Reading
Ian Sommerville
School of Computer Science, University of St Andrews
John Mylopoulos
Department of Computer Science, University of Toronto
Oscar Pastor
Research Center on Software Production Methods, Universidad Politecnica de Valencia
Roberto Zicari
Department of Informatics and Mathematics, Goethe University Frankfurt
Pericles Loucopoulos
Department of Informatics and Telematics, Harokopio University of Athens
Kjetil Nørvåg
Department of Computer and Information Science, Norwegian University of Science and Technology

 

 

 

 

 

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017