Επικοινωνία

Τηλ.: +30 210 9549400, +30 210 9549402

Φαξ: +30 210 9549401

E-mail: itsec[at]hua[dot]gr (προπτυχιακό), itpsec[at]hua[dot]gr (μεταπτυχιακό)

Ταχ. Διεύθυνση: Ομήρου 9, Ταύρος, 17778 (2ος όροφος)


Μαρία Χιονίδου (Γραμματέας Τμήματος)

e-mail: mxionid[at]hua[dot]gr

Φωτεινή Δανέλη

e-mail: daneli[at]hua[dot]gr

Ελένη Καλαμπαλίκη

e-mail: ekalamp[at]hua[dot]gr

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017