Πληροφορίες

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής, ώστε να υποστηρίζει τα μαθήματα που απαιτούν τη διεκπεραίωση εργαστηριακών ασκήσεων (Ηλεκτρονική, Λογική Σχεδίαση).
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς τόσο από τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος όσο από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα.

12 × 3 θέσεις εργασίας  

  

2ος όροφος, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (2.2)  
  Ωράριο λειτουργίας σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατόπιν συνεννοήσεως με τον
υπεύθυνο του εργαστηρίου.

 

 Κλιματιζόμενος χώρος

 

   Υπεύθυνος

κ. Γεωργία Δέδε
   210 9549 416
   gdede  -[  dot ] - hua -[  dot ] -  gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017