Το εργαστήριο του 2ου ορόφου χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής, ώστε να υποστηρίζει τα μαθήματα που απαιτούν τη διεκπεραίωση εργαστηριακών ασκήσεων.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς τόσο από τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος όσο από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα.

 

Φωτογραφίες

 

 

 

Πληροφορίες

35 θέσεις εργασίας
2ος Όροφος - Κτήριο Πληροφορικής & Τηλεματικής, Ομήρου 9, Ταύρος, 17778

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινές 08:00 - 22:00 και Σαββατοκύριακο 09:00 - 20:00

 

   Υπεύθυνος

Ουρανία Χατζή
   210 9549 419
   raniah  -[  dot ] - hua -[  dot ] -  gr

 

Στο εργαστήριο του 2ου ορόφου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 PC dual boot Windows 7 / Linux (Ubuntu).

 

Λίστα διαθέσιμου λογισμικού

Λογισμικό:

 • Netbeans με glassfish application server και tomcat
 • JDeveloper
 • Mysql workbench
 • sqldeveloper
 • Octave ( + Octave-communications + Octave-signal)
 • qtspim
 • Gimp
 • Libreoffice
 • Eclipse με android sdk και εγκατάσταση Android Virtual Device Manager
 • Bluefish editor
 • gcc
 • g++
 • Java EE SDK & JRE
 • Weka
 • Code::Blocks
 • Qucs: Quite Universal Circuit Simulator
 • ProjectLibre
 • OpenProj
 • Texlive
 • Texmaker

Windows 7:

 • Prolog
 • CLIPS
 • Nopepad++   
 • Dev-C++
 • Brackets

Linux:

 • Latex - texlive (texlive-full, texlive-lang-greek, texlive-fonts-extra, texlive-latex-extra, texlive-common, texlive-xetex)
 • kile
 • gcc,  g++
 • OpenMPI  (apt-get install openmpi)

 

Εκτυπωτής

 

 

Αλληλεπιδραστικό σύστημα προβολής

Διαδραστικός προβολέας SONY VPL-SW535C

 

 Κλιματιζόμενος χώρος

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017