Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές, στους διδάσκοντες και στο λοιπό προσωπικό του τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Αποθηκευτικός χώρος (5 GB για κάθε χρήστη) και πρόσβαση σε αυτόν από όλα τα εργαστήρια και την υπηρεσία VPN
  • Πρόσβαση στο domain
  • Προσωπική Ιστοσελίδα σε web server τουΤμήματος με πρόσβαση στον προσωπικό φάκελο του κάθε χρήστη.


Για να κατεβάσετε τις οδηγίες πρόσβασης στις υπηρεσίες, πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία του LDAP.

 

 

Microsoft Azure for Students - Microsoft Imagine


VMware Academic Subscription

Microsoft Visual Studio 2017


Visual Paradigm Visual Paradigm provides Harokopio University of Athens with UML, BPMN, Project Management and EA tools under the Academic Training Partner Program

navicat
Navicat Licences for Education provides Harokopio University of Athens with the use of Navicat for educational purpose.
Navicat Premium is a database administration tool that allows you to simultaneously connect to MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, and SQLite databases from a single application.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017