Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και ΤηλεματικήςΚωδικός: ΠΜΣ-21

Περιγραφή: Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

 • μία σειρά διαλέξεων (20 ώρες) που θα αφορούν στη Μεθοδολογία της Έρευνας,
 • μία σειρά διαλέξεων (15 ώρες) σε εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής από ειδικούς με εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων
 • μία σειρά διαλέξεων (25 ώρες) σε προηγμένα θέματα έρευνας από αναγνωρισμένους έλληνες και ξένους ερευνητές (1 για κάθε κατεύθυνση)

Στόχοι: Ο πρωταρχικός στόχος του Σεμιναρίου  αυτού είναι αφενός μεν η εμβάθυνση στη δομή και σε ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας,  αφετέρου δε η παρουσίαση εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής στο χώρο των επιχειρήσεων καθώς και καινοτόμων ερευνών.

  Διδακτικές Μέθοδοι: Το Σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις θεωρίας και παραδείγματα- μελέτες περίπτωσης.

  Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  1. Christensen, L.B. (2007) Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα, Εκδ. Παπαζήση
  2. Robson, C. (2007) H έρευνα του πραγματικού κόσμου, Εκδ. Gutenberg
  3. Martin, O. (2008) H Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, Εκδ. Τόπος
  4. Mason, J. (2003) Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα
  5. Κουζέλης, Γ. (επιμ) (2001) Γραφή και ανάγνωση για τη χρήση της γλώσσας στις επιστήμες, Εκδ. νήσος
  6. Λατινόπουλος, Π. (2010) Τα πρώτα βήματα στην έρευνα, Εκδ. Κριτική

  Προαπαιτούμενα: -

  Ιστοσελίδα: στο http://eclass.hua.gr/

   

  9 υποτροφίες

  Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

  Πλήρους Μερικής Φοίτησης

  Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Department of Informatics & Telematics - 2017