Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν το δικαίωμα για:

  • Aκαδημαϊκή Ταυτότητα - Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο)
  • Κάρτα Βιβλιοθήκης
  • Σίτιση
  • Υγειονομική περίθαλψη
  • Σχετικές Βεβαιώσεις από τη Γραμματεία

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Παρακολούθηση προόδου διδακτορικής διατριβής. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν δημόσια την πρόοδο της έρευνας τους στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και υποχρεούνται να υποβάλουν ετήσια έκθεση προόδου μέχρι την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Οι ετήσιες εκθέσεις συνοδεύονται από εισήγηση (θετική ή αρνητική) από τον επιβλέποντα, με βάση την οποία θα αποφασίζεται από τη ΓΣ η συνέχιση της διδακτορικής διατριβής.
  • Παροχή έργου προς το Τμήμα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες που καθορίζονται από τη ΣΕΣ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και επιτηρήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εξετάσεων.
  • Διατήρηση ιστοσελίδας με σύνδεσμο από το site του Τμήματος όπου αναφέρεται τουλάχιστον το θέμα του διδακτορικού, μικρή περιγραφή του και οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν από την έρευνα στο πλαίσιο του διδακτορικού. Οι δημοσιεύσεις αυτές επιπλέον πρέπει να αναρτώνται και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.
  • Εξέταση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο 4009 και τις τροποποιήσεις αυτού, τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και τον κανονισμό του ΠΜΣ. Για να εξεταστεί μία διδακτορική διατριβή θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον κανονισμό του ΠΜΣ.