Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

The Department of Informatics and Telematics offers the possibility of PhD studies in the area of Informatics and Telematics. Around the middle of each academic semester, the Department issues PhD Calls (signed by the Postgraduate Studies Director), which are posted on the Departmetn website for at least 15 days. The scientific areas and specific objects of the calls are identified after suggestions of faculty members who are entitled to supervise PhS theses (assistant professors, associate professors and professors that have not completed the maximum allowed number of PhD candidates under their supervision), to the Director of Postgraduate Studies.

The PhD call must include the title, the scientific area and the description of the suggested PhD thesis, as well as the supervisor. Furthermore, it must include the typical requirements for registration and the required documents and the deadline for applications.

Candidates that are interested in a PhD thesis must submit an application to the Department Secretariat.

The application accompanied by the required documents and certificates is sumbitted to the Secretariat, who checks the completeness of the applications. The applications are the forwarded to the appropriate faculty members, given the scientific areas. With the supervisor's responsibility and the participation of two more faculty members, a recommendation report is drafted. The approval of the recommendation and the acceptance of the PhD candidate is validated by the Department Special Assembly, where it is also determined if the PhD candidate will be full-time or part-time.

 

Application template

Application template (for foreign students)

19/10/2023-Phd Call: Όχημα Καθοριζόμενο από το Λογισμικό/Software Defined Vehicle

18/07/2023-Phd Call: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ανάπτυξη Μαθηματικού εγγραμματισμού. Διερεύνηση παραγόντων που συμβάλλουν στις επιδόσεις/Information and Communication Technologies and development of Mathematical literacy. Investigating factors that contribute to performance

25/05/2023-Internatinal Phd Call: Optimization of OWC components and hybrid systems

25/05/2023-International Phd Call: Disruptive Technologies

03/05/2023-PhD Call: Μηχανισμοί διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάλυσης και διασύνδεσης ετερογενών ανθρωπιστικών ψηφιακών αποθετηρίων με χρήση τεχνικών νέφους και μηχανικής μάθησης/ Cloud and AI management mechanisms for management, analysis and integration of heterogeneous digital humanities and repositories

23/01/2023-PhD Call: Μηχανισμοί ελέγχου, διαχείρισης και λειτουργίας εφαρμογών και υποδομών σε περιβάλλοντα νέφους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης/AI-based control, Operation and Management Mechanisms for cloud applications and infrastructures

23/01/2023-PhD Call: Προηγμένοι αλγόριθμοι και μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης με εφαρμογές σε αυτόνομα συστήματα μεταφορών και σε πληροφοριακά συστήματα υγείας/ Advanced Artificial Intelligence (AI) algorithms and methods for autonomous transport systems and health information systems

16/12/2022-PhD Call: Αλγόριθμοι και Λειτουργικότητες Διαχείρισης Ενεργειακά Αποδοτικών (πράσινων) ηλεκτρονικών στοιχείων συστημάτων / Algorithms and Management Functionality for Green Components and Systems

16/12/2022-PhD Call: Φωτονικές Τεχνολογίες Ελεύθερου Χώρου με εφαρμογή σε συστήματα επικοινωνιών και δικτύων δορυφόρων / Free space optical technologies for satellite communications & networks

16/12/2022-PhD Call: Ανάλυση Εικόνας Σάρωσης / Scan Image Analysis

09/11/2022-PhD Call: Associating Visual and Textual content using Graph Neutral Networks/ Συσχέτιση οπτικού και κειμενικού περιεχομένου με χρήση Νευρωνικών Δικτύων Γραφημάτων

09/11/2022-PhD Call: Fairness-aware machine learning for mutlimedia data/Δίκαιη μηχανική μάθηση σε πολυμεσικά δεδομένα

16/09/2022 - PhD call: Τεχνικές αυτο-εποπτευόμενης μάθησης για ανάλυση οπτικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας

16/09/2022 - PhD call: Βαθιά μηχανική μάθηση για το συνδυασμό κειμένου και δορυφορικών εικόνων

26/7/2022 - PhD call: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Διεθνές Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

29/06/2022 - PhD call: Ανάλυση Eικόνας Σάρωσης

29/06/2022 - PhD call: Ανθρωποκεντρικές Tεχνικές Eξηγήσιμης Eεχνητής Nοημοσύνης

  26/05/2022 - PhD call:  Δυναμική ενορχήστρωση υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης Dynamic orchestration of compute and network resources employing AI techniques 

24/02/2022 - PhD call:  Methods for machine learning model interpretation with uncertainty quantification / Μέθοδοι για την ερμηνεία μοντέλων μηχανικής μάθησης με ποσοτικοποίηση της αβεβαιότηταςΜέθοδοι για την ερμηνεία μοντέλων μηχανικής μάθησης με ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας

24/02/2022 - PhD call: Βαθιά μηχανική μάθηση για το συνδυασμό κειμένου και δορυφορικών εικόνων / Image captioning deep learning methods in Earth Observationcaptioning deep learning methods in Earth Observation

11/11/2021 - PhD call: Ενορχήστρωση εφήμερων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Orchestrating Ephemeral Services in the IoT)Orchestrating Ephemeral Services in the IoT)

21/10/2021 - PhD call: Βαθιά μηχανική μάθηση για τη σύντηξη δορυφορικών δεδομένων στην Τηλεπισκόπηση (Satellite data fusion using deep machine learning methods in Earth Observation)

22/09/2021 - PhD call: Αλγόριθμοι για εκμάθηση εύρωστων αναπαραστάσεων (Algorithms for robust representation learning)

02/09/2021 - PhD call: Αλγόριθμοι συνεχούς και ενισχυτικής μάθησης στα συστήματα συστάσεων (Continual and reinforcement learning algorithms in recommender systems)

11/03/2021 - PhD call: Μηχανική μάθηση με αιτιώδη μοντελοποίηση (Machine learning with causal modeling)

12/02/2021 - PhD call: Τεχνοοικονομική Ανάλυση Ανερχόμενων Υπολογιστικών  Μοντέλων (Techno economics of emerging computing models)

18/01/2021 - PhD call: Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα σε έξυπνες συσκευές για την ανάλυση των κρίσιμων ψηφιακών ιχνών τους (Digital Forensic investigations on smart devices for the analysis of their crucial digital traces)

18/01/2021 - PhD call: Υπολογιστική Έρευνα και Ανάλυση Στρατηγικών Δυνατοτήτων Υπερ-υπερηχητικών Συστημάτων (Computational Research and Analysis of Strategic Capabilities of Hypersonic Systems)

20/11/2020 - PhD call: Μηχανική μάθηση σε μεγάλα δορυφορικά δεδομένα (Machine Learning using Satellite Big Data)

08/10/2020 - PhD call: Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης για Αυτόνομα Οχήματα (Perception / Computer Vision Systems for Autonomous Vehicles)

08/10/2020 - PhD call: Προστασία συστημάτων μηχανικής μάθησης

08/10/2020 - PhD call: Μηχανισμοί σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης προτύπων λογισμικού σε περιβάλλοντα FaaS (Cloud patterns software design, development and deployment in FaaS environments)

08/10/2020 - PhD call: Υπηρεσίες και μηχανισμοί περιγραφής, διαχείρισης, λειτουργίας και βελτιστοποίησης σε διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα νέφους (Platform management services for federated cloud operation and optimization through semantic annotations and performance evaluation)

08/10/2020 - PhD call: Ανάλυση κρυπτογραφημένης δικτυακής κίνησης με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, για ανίχνευση ανωμαλιών και αντιμετώπιση με τεχνικές προγραμματισιμότητας και εικονικοποίησης δικτύων τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών. (Analysis of encrypted network traffic with machine learning techniques for anomaly detection and mitigation with SDN or NFV)

14/02/2020 - PhD call: Εργαλεία και μέθοδοι για την επεξεργασία δεδομένων σε κρυπτογραφημένη μορφή για χρήση σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης

10/01/2020 - PhD call: Mathematical literacy in compulsory secondary education. A comparative study of Greece with European countries which present a high level of mathematical literacy.

10/01/2020 - PhD call: Investigation of scientific knowledge and scientific beliefs through a program of Μodern Physics in Primary Education utilizing different educational methods

12/12/2019 - PhD call: Ανθεκτικότητα συστατικών λογισμικού βασισμένα σε μοντέλα μηχανικής μάθησης

12/12/2019 - PhD call: Εργαλεία και μέθοδοι για ασφαλή διαμοιρασμό δεδομένων σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης

12/12/2019 - PhD call: Μοντέλα υπολογιστικών υποδομών και βέλτιστη ενορχήστρωση πόρων

13/05/2019 - PhD call: Artificial intelligence (ΑΙ)-Εnabled Management Systems for Intensive Health Care Environments

06/03/2019 - PhD call: Critical Thinking and Informatics

26/02/2019 - PhD call: The implementation impact of IoT in public sector through technoeconomics approach (Τεχνοοικονομική Αποτίμηση της Επίδρασης του IoT στο δημόσιο τομέα)

29/10/2018 - PhD call: Techniques, algorithms and representation learning on graphs.

29/10/2018 - PhD call: Research and evaluation of online voting platforms for elections and development of an optimized information system.optimized information system.

28/09/2018 - PhD call: Design and development on line courses for primary education,  in an asynchronous distance learning environment.

04/06/2018 - PhD call: Methodologies and tools for technoeconomic analysis and decision making for the Internet of Things / Ανάπτυξη εργαλείων για την τεχνοικοινομική ανάλυση και λήψη αποφάσεων για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)

04/06/2018 - PhD call: Technoeconomic Analysis of Broadband New Generation Access Networks - NGA / Τεχνοοικονομική Ανάλυση των Ευρυζωνικών Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς

02/05/2018 - PhD call: Μοντελοποίηση και σχεδιασμός οπτικών ασύρματων δικτύων για εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων

10/01/2018 - PhD call: Περί q‐ Στοχαστικών Ανελίξεων‐Εφαρμογές στην Πληροφορική και Τηλεματική

04/12/2017 - PhD call: Σύνθεση κειμενικών περιγραφών για πολυμεσικό περιεχόμενο / Caption generation for multimedia content

20/10/2017 - PhD call: Mobility as a service in circular cities

04/09/2017 - PhD call: Financial exergy maximization by calibrating weather routing with FF artificial network

01/09/2017 - PhD call: Internet of Underwater Things

01/09/2017 - PhD call: Μελέτη ασφάλειας πρωτοκόλλων ελέγχου πρόσβασης

21/03/2017 - PhD call: Valuation of the Diffusion of Educational Innovation with the use of Information and Communication Technology

23/01/2017 - PhD call: Management and Technoeconomic Analysis of Projects in the Public Sector

03/11/2016 - PhD call: Technoeconomics of System of Systems

14/09/2016 - PhD call: Systems-of-systems engineering: A integrated model-driven methodology for complex systems

07/09/2016 - PhD call: Διαμόρφωση Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων στην ∆ημόσια ∆ιοίκηση

29/07/2016 - PhD call: Holistic system optimization of ship design and operation, over the entire life-cycle through ICT

16/06/2016 - PhD call: Αξιολόγηση Αποδοχής και Χρήσης Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Οδήγησης

10/03/2016 - PhD call: Ασφαλή, πολυπύρηνα ενσωματωμένα συστήματα και τεχνοοικονομική ανάλυσή τους

03/03/2016 - PhD call: Δορυφορικά Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών

23/02/2016- PhD call: Ανάλυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Συναλλαγών στη βελτίωση των Υπηρεσιών της Διοίκησης, Μοντελοποίηση και Αποτελέσματα

23/02/2016- PhD call: Decision Engineering Information Systems and Applications

08/02/2016- PhD call: Οι Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης και το Κοινωνικό Λογισμικό (social software) στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

25/09/2015- PhD call: A study of computational and algorithmic techniques for solving complex computational problems 

25/09/2015- PhD call: Μηχανισμοί βέλτιστης τοποθέτησης αντιγράφων σε κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης υπό περιορισμούς εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσίας 

25/09/2015- PhD call: Υπολογιστικοί μηχανισμοί αυτόματης εξαγωγής συμπερασμάτων από την ανάλυση γράφων, κειμένου και δραστηριοτήτων των μελών κοινωνικών δικτύων

16/09/2015- PhD call: Smart Grids: Employing IoT technology for optimal energy management

16/09/2015- PhD call: Executable Models for Human-Centric Processes

23/4/2015 - PhD call: Design, Management and Optimization of Vehicle-to_ Vehicle (V2V) and Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Communication Technologies based on 4G and 5G Mobile Communication Infrastructures

23/3/2015 - PhD call: A SoS approach for the techno-economical analysis of complex systems:The Cloud as a Case StudyThe Cloud as a Case Study

23/3/2015 - PhD call: Context-aware IoT: An Autonomic Approach targeting Multi-critical Applications

20/01/2015 - PhD call: Data mining and knowledge representation techniques from large collections of texts

02/10/2014 - PhD call: Technoeconomic analysis of the cloud computing business model

01/07/2014 - PhD call: Modeling and recognition of the acceptance of policies by the public.

13/06/2014 - PhD call: From social networking to social working: collaborative service provision

13/06/2014 - PhD call: Compliance Management and Business Process Models

24/05/2014 - PhD call: Wireless Optical Systems

20/05/2014 - PhD call: Knowledge mining from large scale social network data

14/03/2014 - PhD call: Compliance Management in the Shipping Sector

14/03/2014 - PhD call: The phenomenon of "brain drain": study, registration and interpretation of the mobility of greek graduates.