Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών με Διεθνή Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα υψηλού κύρους και αναγνωρισιμότητας. Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει να ενισχύσει την κινητικότητα των φοιτητών και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού από και προς τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει την υπογραφή διμερών συμφωνιών Erasmus+ με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι συμφωνίες υποστηρίζουν τη μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία αλλά και διοικητικού προσωπικού για εκπαίδευση.
Αντίστοιχα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Mundus επιδιώκει να ενισχύσει την κινητικότητα ερευνητών από και προς Διεθνή πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης.
Τέλος μέσα από διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιτρέπει στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους  αλλά και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες συνεργαζόμενοι με διεθνούς εμβέλειας ερευνητές.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017