Κατεύθυνση 1η: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

Κατεύθυνση 2η: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής

Κατεύθυνση 3η: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση 4η: Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πλήρης Λίστα Μαθημάτων:
ΠΜΣ-1: Υπολογισμός και Βελτιστοποίηση
ΠΜΣ-2: Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό
ΠΜΣ-3: Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
ΠΜΣ-4: Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
ΠΜΣ-5: Σύγχρονες Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Δικτύων
ΠΜΣ-6: Ανάλυση Δεδομένων
ΠΜΣ-7: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
ΠΜΣ-8: Μέθοδοι και Εργαλεία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
ΠΜΣ-9: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΠΜΣ-10: Πληροφοριακά Συστήματα Ιστούματα Ιστού
ΠΜΣ-11: Προγραμματισμός Τηλεματικών Εφαρμογών
ΠΜΣ-12: Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα
ΠΜΣ-13: Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
ΠΜΣ-14: Οπτικές Επικοινωνίες
ΠΜΣ-15: Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων
ΠΜΣ-16: Τεχνοοικονομική Ανάλυση Συστημάτων και Υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας
ΠΜΣ-17: Mάρκετινγκ Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Προϊόντων
ΠΜΣ-18: Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
ΠΜΣ-19: Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων
ΠΜΣ-20: Ποσοτικές Μέθοδοι, Προσομοίωση και Λήψη Αποφάσεων
ΠΜΣ-21: Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας, Τεχνολογιών και Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής
ΠΜΣ-22: Διπλωματική εργασία
ΠΜΣ-23: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων
ΠΜΣ-24: Δίκαιο της Πληροφορίας
ΠΜΣ-25: Δορυφορικά Δίκτυα
ΠΜΣ-26: Οργάνωση και Διαχείριση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
ΠΜΣ-27: Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής (A και Β)
ΠΜΣ-28: Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
ΠΜΣ-29: Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017