Γενικές Διατάξεις

Γενικά Θέματα Λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

 

 

Γενικές Διατάξεις

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Αριθ. 12843/B7 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 851 Β’/20.03.2012 και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεματική» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πληροφορική και Τηλεματική» με τις παρακάτω κατευθύνσεις:
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
  • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
  • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε τομείς που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της «Πληροφορικής και Τηλεματικής».


Όργανα  Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι:

 • Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, η οποία είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές, συγκροτείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατά νόμο είναι μέλη της και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Ιδρύματος.
 • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος έχει την ευθύνη της εξειδίκευσης της πολιτικής του Τμήματος σε ότι αφορά την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσης και των συναφών στρατηγικών και στόχων που καθορίζονται από την κανονική σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι επίσης αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Τμήματος και για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στην κανονική σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Τμήματος είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Επίσης η Σ.Ε. είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, διεξαγωγή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ετήσιας αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. του τμήματος. Η Σ.Ε. απαρτίζεται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η διάρκεια της θητείας της Σ.Ε. είναι δύο έτη.
 • Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) έχει την ευθύνη της οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. εισηγείται τόσο στη Σ.Ε. όσο και απ’ ευθείας στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία και την ποιοτική βελτίωση του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και είναι μέλος Δ.Ε.Π., που ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Μ.Σ. είναι δύο έτη.

Επίσης, αρμόδια όργανα για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι αυτά που ορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η οποία μπορεί να ορίζει και συμπληρωματικές αρμοδιότητες για τα προαναφερθέντα όργανα.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των σπουδών καθώς και η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα της, προβλέπονται και τα ακόλουθα όργανα που τελούν επικουρικά το ακόλουθο έργο:

 • Η Επιτροπή Εφαρμογής Προγράμματος. Η επιτροπή αυτή μεριμνά για την αποδοτική και αποτελεσματική εκτέλεση των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. καθώς και για την διατηρησιμότητα και επιπλέον επέκταση του προγράμματος. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη (α) να εισηγηθεί τους στόχους του Π.Μ.Σ., (β) να προτείνει ένα σχέδιο επίτευξης των στόχων αυτών και (γ) να μεριμνά για την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η Επιτροπή Συστήματος Εξετάσεων. Η επιτροπή αυτή μεριμνά για την ποιότητα της εξεταστικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα έχει ως στόχο να διασφαλίζει πως τα θέματα των εξετάσεων παραδίδονται εμπρόθεσμα καθώς και να ελέγχει την ποιότητα των θεμάτων σε σχέση με την ποιότητα του Π.Μ.Σ. .
 • Η Επιτροπή Διασφάλισης Πόρων. Η επιτροπή αυτή μεριμνά ώστε οι αναγκαίοι πόροι που είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή του Π.Μ.Σ. να είναι διαθέσιμοι εμπρόθεσμα.
 • Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.). Η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση φοιτητών και την προετοιμασία και υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης υποψηφίων στη Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η Επιτροπή Συνεργασίας Διδασκόντων/Φοιτητών. Η επιτροπή  αυτή μεριμνά για την διατήρηση καλής συνεργασίας μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ. ανατίθεται σε έναν σύμβουλο φοίτησης, στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί για ενδοπανεπιστημιακά ή μη ζητήματα. Η επιτροπή  αυτή μεριμνά για την κατανομή των φοιτητών ανά σύμβουλο φοίτησης.


Φοιτητική Μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται φοιτητική μέριμνα όπως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικής, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία, τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Π.Μ.Σ.


Γενικά Θέματα Λειτουργίας

Εγγραφή στο Πρόγραμμα

 • Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Αυτό σημαίνει εγγραφή και παρακολούθηση σε όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη μερική φοίτηση ή τη διακοπή της φοίτησης ενός φοιτητή για ένα ή περισσότερα εξάμηνα.
 • Η εγγραφή του φοιτητή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει προ της καταληκτικής ημερομηνίας, όπως αυτή εμφανίζεται στο ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης εγγράφονται κάθε εξάμηνο, ενώ οι φοιτητές μερικής φοίτησης εγγράφονται κάθε έτος. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.


Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής με την εγγραφή του στο Πρόγραμμα:
  • αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως αναπτύσσονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών και αναγνωρίζει το δικαίωμα της Γ.Σ.Ε.Σ. να αποφασίσει τη διαγραφή του σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας
  • αποδέχεται τις υποχρεώσεις που καθορίζει κάθε διδάσκων, για τη διδακτική και βαθμολογική διαχείριση του μαθήματος που διδάσκει.
 2. Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση αρχικά από το διδάσκοντα και στη συνέχεια από το Διευθυντή και τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
 3. Ημέρες μαθημάτων κατά τις οποίες τυχαίνει να είναι αργία δύνανται να μετατίθενται από το διδάσκοντα για διεξαγωγή σε διαφορετική ημερομηνία.
 4. Στο Π.Μ.Σ. Πλήρους Φοίτησης ο φοιτητής που δεν έχει συμπληρώσει το 75% των ωρών παρακολούθησης κάθε μαθήματος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος. Στο Π.Μ.Σ. Μερικής Φοίτησης οι ώρες παρακολούθησης που θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ο φοιτητής για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος θα ανακοινώνονται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Σ.Ε., με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση του μαθήματος.
 5. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει (άπαξ) άδεια αναστολής της φοίτησης για διάστημα έως ένα ακαδημαϊκό έτος. Ο χρόνος διακοπής της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας της φοίτησης. Στην περίπτωση παράτασης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν καταβάλλει επιπλέον δίδακτρα.


Καθήκοντα Διδασκόντων
Κάθε διδάσκων στο Π.Μ.Σ. έχει καθήκον:

 1. Να κατανοεί τη βασική αρχή ότι επίκεντρο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η υπό διαμόρφωση προσωπικότητα του υποψήφιου επιστήμονα και ο σεβασμός της χωρίς όρους και διακρίσεις.
 2. Να προασπίζει την αξία και το κύρος της επιστημονικής και ερευνητικής διαδικασίας, οριοθετώντας με σαφήνεια κάθε φορά την ενδεδειγμένη πορεία κατάκτησης της επιστημονικής γνώσης.
 3. Να προεκτείνει διαρκώς τους γνωστικούς του ορίζοντες και να ενημερώνεται συχνά για θέματα που άπτονται του επιστημονικού του πεδίου, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει σύνθετη, διεπιστημονική και σύγχρονη γνώση.
 4. Να είναι προσιτός και συνεργάσιμος με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να προσφέρει χωρίς διακρίσεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες του.
 5. Να παρουσιάζει σαφές σχέδιο μαθήματος με οδηγίες, βιβλιογραφία και εμπλουτισμένο θεματολόγιο σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ώστε η διδακτέα ύλη να καλύπτει επαρκώς τις επιστημονικές απαιτήσεις του αντικειμένου.
 6. Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα εξετάσεων, εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων και άλλων αξιολογήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα διεξαγωγής τους και να επιτρέπει την πρόσβαση των φοιτητών στα γραπτά τους μετά τη διόρθωση.
 7. Να έχει την τελική ευθύνη της επιλογής του θέματος έρευνας για κάθε έναν από τους υπό επίβλεψη μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνάφεια με την κατεύθυνση του και να εξαντλεί τις δυνατότητες επιτυχούς έκβασής της ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας.
 8. Να ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή του Προγράμματος σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε, λόγο αδυνατεί να συνεχίσει την επίβλεψη ενός φοιτητή, ώστε η επίβλεψη να ανατίθεται σε άλλον διδάσκοντα.
 9. Να αποδέχεται τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που εισάγει το Π.Μ.Σ..
 10. Να διαθέτει χρόνο για τους φοιτητές που έχει αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου φοίτησης και σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα να παραπέμπει στα αρμόδια όργανα.


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

 • Υπολογιστικές και Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές
 • Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:

 • για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα η ελάχιστη και πέντε (5) η μέγιστη.
 • για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα η ελάχιστη και δέκα (10) η μέγιστη.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, ο φοιτητής διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Για σοβαρούς λόγους και μετά από αίτηση του φοιτητή, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια σπουδών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε.

Δίδακτρα
Το Π.Μ.Σ. έχει δίδακτρα το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται με τρόπο τμηματικό που προσδιορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί μετά από αίτημα του φοιτητή να παρατείνει την περίοδο καταβολής των διδάκτρων.
Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί ή εάν αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα οποτεδήποτε μετά την αποδοχή της αιτήσεως τους και την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσεως τους στο Πρόγραμμα, δε δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των διδάκτρων που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα.

Αριθμός Θέσεων
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) κατ’ έτος και καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εκτίμηση:

 • των δυνατοτήτων του επιστημονικού προσωπικού και του Ιδρύματος να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το Π.Μ.Σ.
 • των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του επιστημονικού προσωπικού για την ικανοποιητική διεξαγωγή των εκπαιδευτικών  προπτυχιακών προγραμμάτων
 • των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Ιδρύματος όσον αφορά στην ομαλή πρόοδο των ερευνητικών  προγραμμάτων
 • των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος
 • του επιστημονικού ενδιαφέροντος του Προγράμματος
 • των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.

Η κατανομή θέσεων ανά κατεύθυνση καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Κατά την διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου η Γ.Σ.Ε.Σ. προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ., του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος, στην οποία αναφέρονται:

 • Οι κατευθύνσεις του Μ.Δ.Ε. που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
 • Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και στους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς φορείς.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.
Η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση φοιτητών και την προετοιμασία και υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης υποψηφίων στη Γ.Σ.Ε.Σ. Στην Ε.Ε.Μ.Φ. διαβιβάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Έργο της Ε.Ε.Μ.Φ. είναι:

 • ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς το έγκαιρο της υποβολής τους
 • ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων πιστοποιητικών
 • ο έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση επιπέδου «Β2»,  η οποία μπορεί να γίνει είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είτε με άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το κράτος Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου
 • η κατάρτιση προγράμματος προφορικής συνέντευξης ή/και δοκιμασίας των υποψηφίων, που εφαρμόζεται με ευθύνη της επιτροπής
 • η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας ύστερα από συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας και των προσόντων των υποψηφίων.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου, η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό πτυχίου καθώς και τη συνάφεια του πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει, το βαθμό στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς και τον αριθμό τους.
 • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Τη βαθμολογία του υποψήφιου στα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την επάρκεια του υποψηφίου στην Αγγλική γλώσσα.
 • Την πιθανή ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει, η οποία τεκμηριώνεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις.
 • Την ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου σε θέσεις και αντικείμενα σχετικά με την θεματολογία της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • Τις συστατικές επιστολές.
 • Την προσωπική συνέντευξη, εφόσον έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ.

Τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων δύναται να διαφοροποιηθούν με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία θα λαμβάνεται πριν την δημοσίευση της αγγελίας στον ημερήσιο τύπο.
Η Ε.Ε.Μ.Φ. συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω υποβάλει τις προτάσεις της (σειρά κατάταξης) για έγκριση και επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ. . Ο κατάλογος των επιτυχόντων δημοσιεύεται και οι εγγραφές των επιτυχόντων γίνονται τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που επιλεχθείς υποψήφιος δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα, μπορεί να αντικατασταθεί από τον κατάλογο επιλαχόντων, από τον επόμενο υποψήφιο που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ίδια κατεύθυνση.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη από την Γραμματεία και τον δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.) στην οποία επιλέγεται και η κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών του Π.Μ.Σ. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου στα οποία να αναφέρεται και ο βαθμού του πτυχίου.
 • Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση επιπέδου «Β2»,  η οποία μπορεί να γίνει είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είτε με άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό προηγούμενης φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάξαντος). Οι επιστολές μπορεί να είναι από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι επιστολές μπορεί να προέρχονται από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.


Προϋποθέσεις Απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., πλήρους ή μερικής φοίτησης απαιτούνται:

 • επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων συνόλου 60 πιστωτικών μονάδων,
 • εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής υπό την επίβλεψη του ορισθέντος μέλους Δ.Ε.Π. (20 πιστωτικές μονάδες), και
 • παρακολούθηση σεμιναρίου μεθοδολογίας, έρευνας, τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής (10 πιστωτικές μονάδες).

Κάθε φοιτητής παρακολουθεί όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Οι παρουσίες στις διαλέξεις και τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές. Η αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται με άριστα το 10. Επιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση όταν ο φοιτητής λαμβάνει τουλάχιστον 6 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Σε κάθε μάθημα η εξέταση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου διδακτικού εξαμήνου. Η διαδικασία εξέτασης αποτελεί ευθύνη του διδάσκοντα ή των διδασκόντων του μαθήματος και κοινοποιείται με την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης που πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Για σοβαρούς λόγους και μετά από αίτηση του φοιτητή, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα νέας εξέτασης του φοιτητή στο μάθημα.
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του φοιτητή, ο επιβλέπων Καθηγητής της Μεταπτυχιακής Διατριβής, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής. Με εισήγηση του Επιβλέποντος ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος το θέμα και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής του φοιτητή που μπορεί να είναι i) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ή άλλων Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ii) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. άλλων τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, iii) ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Δ. και διαθέτουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Ο τίτλος της εργασίας και το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. δηλώνεται στη Γραμματεία σε έντυπο το οποίο συνυπογράφουν ο φοιτητής και το μέλος Δ.Ε.Π. .
Με την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής, ο φοιτητής σε συνεννόηση με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. καταθέτουν στη Γραμματεία το κείμενο της διπλωματικής εργασίας σε 2 αντίτυπα (ένα για τη Γραμματεία, ένα για τη Βιβλιοθήκη) και 3 ηλεκτρονικά αντίτυπα σε μορφή CD (Γραμματεία, Βιβλιοθήκη, Επιτροπή Αξιολόγησης). Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι γραμμένη είτε (α) στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική είτε (β) στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική. Σε προκαθορισμένη ώρα γίνεται δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας διάρκειας τριάντα λεπτών ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, η οποία στη συνέχεια καταθέτει την τελική βαθμολογία της εργασίας. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διατριβής καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Κατά το διάστημα αυτό ο φοιτητής έχει υποχρέωση να κάνει τυχόν διορθώσεις που ζήτησε η Τριμελής επιτροπή.
Ο φοιτητής έχει την ευθύνη να καταθέσει στη βιβλιοθήκη ανανεωμένα αντίτυπα της εγκεκριμένης Μεταπτυχιακής Διατριβής, με τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Εξεταστική Επιτροπή. Το Π.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών στον δικτυακό τόπου του τμήματος ή/και σε διαδικτυακώς προσβάσιμα αποθετήρια ψηφιακών εγγράφων στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.
Ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα, στην διπλωματική εργασία και στο σεμινάριο.

Μαθήματα
Τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. παρατίθενται στον οδηγό σπουδών του Π.Μ.Σ. που εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άλλα Θέματα
Θέματα που ανακύπτουν και δεν αντιμετωπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου και τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

 

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Κατεύθυνση Διδακτορικής Διατριβής
Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει διδακτορική Διατριβή σε αντικείμενο που εμπίπτει στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια, για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και μεγαλύτερη από τα έξι (6) έτη. Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και το μέγιστο επτά (7) έτη. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημάτων ή σεμιναρίων, που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων και σεμιναρίων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Παράταση της μέγιστης χρονικής διάρκειας για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, μπορεί να δοθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ., μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Διαδικασία Επιλογής Διδακτορικών Φοιτητών
Υποψηφιότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται χωρίς ή μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Τμήματος, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και αναφέροντας το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος (από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή) υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και της πιθανής εξέτασης σε ορισμένα μαθήματα. Προς τούτο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. της Γ.Σ.Ε.Σ. από τις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, η οποία εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. Με την ίδια απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής ως συντονιστής αυτής.
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Προϋποθέσεις για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει Μ.Δ.Ε. θα πρέπει οι επιδόσεις του σε προπτυχιακό επίπεδο και μετά να θεμελιώνουν τεκμηριωμένα προοπτικές ερευνητικής δραστηριότητας. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.
Το αντικείμενο της διατριβής θα πρέπει να εντάσσεται στα αντικείμενα του Τμήματος και οι σπουδές του υποψηφίου σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο πρέπει να είναι συναφείς με τα αντικείμενα του Τμήματος. Το προταθέν από τον υποψήφιο αντικείμενο της διατριβής και η συνάφεια των σπουδών του κρίνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι με την αίτηση τους υποβάλλουν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και οι αλλοδαποί, επιπλέον, για την πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που ισχύουν και στα δικαιολογητικά της αίτησης για το Π.Μ.Σ. .
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους, με τον αντίστοιχο γενικό βαθμό, καθώς επίσης της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και της επίδοσης στην πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται αυτή σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.

Οι υποψήφιοι με την αίτηση τους υποβάλλουν επιπλέον και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον υπάρχουν, τα οποία θα συνεκτιμηθούν:

 • Αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή ερευνητική τους δραστηριότητα
 • Συστατικές Επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντάξαντος).
 • Βεβαιώσεις για την επαγγελματική τους εμπειρία σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της διδακτορικής διατριβής

Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν και συμπληρωματικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης να εξετασθούν σε ορισμένα μαθήματα.

Προϋποθέσεις Απόκτησης Διδακτορικής Διατριβής
Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους, μετά από το έτος του ορισμού της.
Ο υποψήφιος διδάκτορας, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του και εφόσον έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, υποχρεούται σε εξέταση από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η εξέταση αυτή γίνεται δημόσια, αφού πριν ένα (1) μήνα από την εξέταση ο υποψήφιος έχει παραδώσει σε κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής. Αν η εξέταση είναι επιτυχής η Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει θετική εισήγηση προς την Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία ορίζει επταμελή εξεταστική επιτροπή εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της εισήγησης.
Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα υπόλοιπα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί την εξεταστική επιτροπή, εντός ενός (1) μηνός από τη σύστασή της. Ενώπιον αυτής ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια. Η εξεταστική επιτροπή, στη συνέχεια, κρίνει την πρωτοτυπία της διατριβής και κατά πόσο αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Η πρωτοτυπία της διατριβής τεκμηριώνεται υποχρεωτικά με τρία τουλάχιστον άρθρα που βασίζονται στα αποτελέσματά της και τα οποία θα έχουν γίνει δεκτά σε διεθνή περιοδικά [τουλάχιστον ένα (1)] ή συνέδρια με κριτές. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Της έγκρισης αυτής επακολουθεί η βαθμολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου με ΑΡΙΣΤΑ ή ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΚΑΛΩΣ και συντάσσεται σχετικό πρακτικό της επιτροπής το οποίο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος από τον επιβλέψαντα την διατριβή.
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παραδώσει σε κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία της κρίσης του.
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι γραμμένη είτε (α) στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική είτε (β) στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική.
Στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία συνεδριάζει δημόσια εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κρίσης του υποψήφιου ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το πρακτικό εκλογής του υποψηφίου διδάκτορα και καλείται ο υποψήφιος να αναγνώσει την καθομολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 38 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Μετά την καθομολόγηση ο παριστάμενος Πρύτανης ή απουσία αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, αναγορεύει τον υποψήφιο και απονέμει το διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Ιδρύματος. Ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος προβλέπεται στο άρθρο 38 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται πριν από την αναγόρευσή του σε διδάκτορα να καταθέσει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τρία (3) αντίτυπα καθώς και ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο της διδακτορικής του διατριβής, όπως αυτή εγκρίθηκε από την εξεταστική επιτροπή. Η κατάθεση αυτή γίνεται με διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από τον επιβλέψαντα την διδακτορική διατριβή. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα αντίτυπα αυτά, η αναγόρευση του υποψηφίου αναβάλλεται. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των διδακτορικών διατριβών των φοιτητών στον δικτυακό τόπου του τμήματος ή/και σε διαδικτυακώς προσβάσιμα αποθετήρια ψηφιακών εγγράφων στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.
Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις γι’ αυτήν την απασχόληση του υποψηφίου.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από το διδακτορικό πρόγραμμα υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.

Άλλα Θέματα
Θέματα που ανακύπτουν και δεν αντιμετωπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου και τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

 

Κατεβάστε τον Κανονισμό Μεπτυχιακών Σπουδών

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017