Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υπό κατάταξη πτυχιούχους είναι τα εξής:

1. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εισαγωγή στις Πιθανότητες
2. Προγραμματισμός
3. Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:

1. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εισαγωγή στις Πιθανότητες
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (Πίνακες, Ορίζουσες Απευθείας και Επαναληπτικές Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων), Εξισώσεις Διαφορών (Ομογενείς Γραμμικές, Γραμμικές), Λογισμός Συναρτήσεων (Ακρότατα Συναρτήσεων δύο μεταβλητών, Σειρές Taylor, Επαναληπτικές Μέθοδοι Υπολογισμού Ριζών Συναρτήσεων, Πολυωνυμική Παρεμβολή Lagrange και Newton, Προσέγγιση Συναρτήσεων), Ολοκληρωτικός λογισμός (Διπλά Ολοκληρώματα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Επικαμπύλια Ολοκληρώματα, Αριθμητική Ολοκλήρωση), Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Ομογενείς - Γραμμικές - Γραμμικές Β’ τάξεως, Γραμμικά Συστήματα, Αριθμητική Επίλυση), Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Δευτέρας Τάξεως, Συνοριακές Συνθήκες, Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ελλειπτικού-Υπερβολικού-Παραβολικού Τύπου), Σειρές Fourier, Μιγαδικές Συναρτήσεις (Αναλυτικές, Ολοκλήρωση), Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα (Υπολογισμός απευθείας και επαναληπτικά), Ειδικές Συναρτήσεις (Συναρτήσεις Β και Γ).
Αξιώματα πιθανότητας, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξαρτησία, Τυχαίες μεταβλητές κατανομές και συναρτήσεις πυκνότητας. Συναρτήσεις μιας τυχαίας μεταβλητής. Μέση τιμή και απόκλιση. Ροπές. Χαρακτηριστική συνάρτηση. Τυχαία διανύσματα. Κατανομές. Πυκνότητες. Συναρτήσεις τυχαίων διανυσμάτων. Ροπές, δεσμευμένη μέση τιμή. Εκτίμηση ελάχιστων τετραγώνων. Ακολουθίες τυχαίων μεταβλητών και σύγκλιση. Οριακά θεωρήματα.

Βιβλιογραφία

 • ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ., ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 2004, ΑΘΗΝΑ
 • SOKOLNIKOFF I. S., REDHEFFER R.M., ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π., 2001, ΑΘΗΝΑ
 • SPIEGEL Α. R.(ΣΕΙΡΑ SCHAUM’S), ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 2003 ,ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ., ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 2007, ΑΘΗΝΑ
 • ΚΟΥΤΡΑΣ Μ.Β., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2002, ΑΘΗΝΑ
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ., ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, τ.Ι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 1990, ΑΘΗΝΑ


2. Προγραμματισμός
Αλγόριθμοι και επίλυση προβλημάτων, βασικές δομές προγραμματισμού, βασικές δομές δεδομένων, αναδρομικότητα, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, προγραμματισμός βασισμένος σε συμβάντα και παράλληλος προγραμματισμός, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Διασύνδεσης (APIs). Εργαστήριο Γλώσσας C (τύποι δεδομένων, τελεστές, δομές ελέγχου, αναδρομή, δείκτες, σύνθετοι τύποι δεδομένων, ο προεπεξεργαστής της C, είσοδος/έξοδος και συναρτήσεις βιβλιοθήκης), ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Δηλώσεις και σταθερές, Παραστάσεις και εντολές, Συναρτήσεις και αρχεία, Tάξεις, Παράγωγες τάξεις, Yπέρβαση τελεστών, Πρότυπα. Εισαγωγή στη γλώσσα Java.

Βιβλιογραφία

 • DEITEL H.M., DEITEL P.J., C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, 2004, ΑΘΗΝΑ
 • KERNIGHAN B.W., RITCHIE D.M, Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 1990, ΑΘΗΝΑ
 • DEITEL H.M., DEITEL P.J., JAVA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, 2005, ΑΘΗΝΑ
 • LERVIK E., HAVDAL V.B., JAVA ΜΕ UML, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2004, ΑΘΗΝΑ


3. Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής
Αριθμητικά συστήματα, πράξεις με δεδομένα, οργάνωση υπολογιστών, μονάδες εισόδου εξόδου, Κύρια και βοηθητική μνήμη, η ιεραρχία υλικού-λογισμικού, σχεδίαση αλγορίθμων, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα και ορθότητα αλγορίθμων, δομή και λειτουργία υπολογιστών, η ιεραρχία των γλωσσών προγραμματισμού, μεταφραστές γλωσσών προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα και τεχνολογία λογισμικού.

Βιβλιογραφία

 • FOROUZAN Β.Α., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006, ΑΘΗΝΑ
 • GOLDSCHLAGER L., LISTER A. (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ, 2000, ΑΘΗΝΑ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1-15 Νοεμβρίου προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αστυνομική ταυτότητα

Την αίτηση για συμμετοχή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου (ακριβείς ημέρες και ώρες ανακοινώνονται μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στις Γενικές Ανακοινώσεις)

 

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017