Περιγραφή: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου, εκπαιδεύονται  σε πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της επιστήμης τους σε επιχειρήσεις του χώρου της Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Στόχοι: Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα του χώρου της Πληροφορικής και Τηλεματικής και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ποιοτική εξειδίκευση των φοιτητών όπου θα μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Προαπαιτούμενα: Για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές του έκτου ή ογδόου εξαμήνου πρέπει να οφείλουν μόνο μέχρι πέντε (5) μαθήματα.Επίσης, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας  σύμφωνα με το μέσο όρο επίδοσης  των υποχρεωτικών μαθημάτων των πρώτων 5 ή 7 (αντίστοιχα) εξαμήνων φοίτησης.

Περιληπτικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση 2014-2015 -  Αναθέσεις


Πρακτική Άσκηση 2013-2014


Πρακτική Άσκηση 2012-2013

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017