Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα, για τη λήψη του πτυχίου, είναι οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και οι προπτυχιακές σπουδές οργανώνονται ως εξής:

Γενικά

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 15η Φεβρουαρίου του επομένου έτους, ενώ το εαρινό αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του ιδίου έτους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου αρχίζει εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου και λήγει εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου.

Μαθήματα και εξετάσεις δεν γίνονται τις ακόλουθες ημερομηνίες: την 28η Οκτωβρίου, την 17η Νοεμβρίου, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (23 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου), την 30η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, κατά τις διακοπές του Πάσχα (Μεγάλη Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωμά), την Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για τις εργάσιμες ημέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, τότε το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

Εξετάσεις Μαθημάτων

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, του Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και του Σεπτεμβρίου, για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια αυτών δεν πραγματοποιείται διδασκαλία μαθημάτων. Η εξεταστική περίοδος του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αρχίζει εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου. Η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου αρχίζει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου και λήγει στις 30. Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου αρχίζει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, η Γ.Σ. του τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτησή του να ορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ’ επιλογή μάθημα.

Τη γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων έχει ο Πρόεδρος του τμήματος, συνεπικουρούμενος από τον προϊστάμενο της Γραμματείας του τμήματος. Ως επιτηρητές δε των εξετάσεων μπορεί να ορίζονται μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων, κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.

Εντός πέντε (5) ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενός μαθήματος, ο εξεταστής ανακοινώνει την βαθμολογία, καθώς και την ημέρα και ώρα που οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά τους. Εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος, ο εξεταστής καταθέτει στη Γραμματεία του τμήματος την κατάσταση βαθμολογίας. Μετά από σχετικό έλεγχο η Γραμματεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή για ένα έτος, μετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται.

Πτυχιακή εργασία

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τα θέματα στα οποία θα αναφέρονται οι πτυχιακές εργασίες, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που θα επιβλέψουν αυτές. Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Οκτωβρίου οι φοιτητές υποβάλουν αιτήσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Στην αίτηση αναφέρονται το θέμα της πτυχιακής εργασίας και το όνομα του μέλους ΔΕΠ που θα επιβλέψει αυτήν. Η τελική κατανομή των πτυχιακών εργασιών κατά θέματα και επιβλέποντες γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος τριμελής εξεταστική επιτροπή, για κάθε πτυχιακή εργασία, μέλος της οποίας και συντονιστής είναι ο αντίστοιχος επιβλέπων.

Οι πτυχιακές εργασίες ανατίθενται σε φοιτητές που έχουν προαχθεί σ’ όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μέχρι και του 6ου εξαμήνου.

Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή εκπλήρωση όλων των εξεταστικών υποχρεώσεων του φοιτητή, τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους που έγινε η ανάθεση της εργασίας. Η εξέταση γίνεται δημόσια από την τριμελή επιτροπή υπό την προεδρία του επιβλέποντος. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Η εξέταση είναι επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι ανώτερος ή ίσος του πέντε (5) και εφόσον οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι ανώτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Σε αντίθετη περίπτωση η πτυχιακή εργασία επιστρέφεται στο φοιτητή προς διόρθωση και η εξέταση επαναλαμβάνεται τον αμέσως επόμενο Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει άλλη πτυχιακή εργασία επί του ιδίου ή άλλου θέματος.

Βαθμός πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ήτοι να εγγραφούν, παρακολουθήσουν και εξετασθούν με επιτυχία σε σαράντα έξι (46) μαθήματα και στην πτυχιακή εργασία. Ειδικότερα:

  • Στα 29 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ01-ΥΠ29)
  • Σε 12 μαθήματα που επιλέγονται ελεύθερα από 36 μαθήματα επιλογής (ΕΠ01-ΕΠ36)
  • Στα 5 υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής (ΜΥ01-ΜΥ05)
  • Στην πτυχιακή εργασία (ΠΕ)

Ο βαθμός του πτυχίου (συμβολισμός Β) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

vathmos

 

όπου: Βi = ο βαθμός για κάθε μάθημα και σi = ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας

 

Για τους φοιτητές που προέρχονται από μετεγγραφή, τίθενται στον ανωτέρω τύπο και οι βαθμοί των μαθημάτων, που έλαβαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης και που τα μαθήματα αναγνωρίσθηκαν ως αντίστοιχα των μαθημάτων του τμήματος. Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και χαρακτηρίζεται ως εξής: Άριστα (Βαθμοί 8,6 έως 10), Λίαν Καλώς (Βαθμοί 7,1 έως 8,5), Καλώς (Βαθμοί 5 έως 7).

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017