Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΜΥ05 - Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος: ΜΥ05

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 4

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT157/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να εξασκηθούν στον συστηματικό σχεδιασμό

μια έρευνας, με έμφαση σε σύγχρονες εφαρμογές που αφορούν στις ΤΠΕ. Παράλληλα, το μάθημα

προσφέρει το πλαίσιο μιας επιστημονικής μελέτης σε συνάρτηση με τον τρόπο που διατυπώνεται,

οριοθετείται, και προσθέτει κάποια πράγματα στην υπάρχουσα γνώση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

● Κατανοεί τις μεθόδους διεξαγωγής έγκυρων και αξιόπιστων επιστημονικών ερευνών.

● Έχει γνώση της βαρύτητας της επισκόπησης βιβλιογραφίας

● Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών για την κατασκευή και τον έλεγχο ερωτηματολογίων

● Αναλύει κριτικά επιστημονικά άρθρα

● Χρησιμοποιεί στατιστικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

• Αυτόνομη Εργασία

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η έρευνα και η ερευνητική διαδικασία (διάφορα είδη έρευνας, ποσοτικές

και ποιοτικές προσεγγίσεις)

ii. H μεθοδολογία της έρευνας

iii. Επισκόπηση βιβλιογραφίας

iv. Διατύπωση και ορισμός του προβλήματος

v. θεωρητικό πλαίσιο, υποθέσεις εργασίας

vi. Πληθυσμός. Χωρικό και χρονικό πλαίσιο αναφοράς

vii. Δειγματοληψία

viii. Μεταβλητές. Συνάφεια

ix. Αξιοπιστία και εγκυρότητα

x. Κατασκευή ερωτηματολογίων

xi. Συλλογή δεδομένων. Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων

xii. Πίνακες, διαγράμματα, Στατιστικοί έλεγχοι

xiii. Ερμηνεία αποτελεσμάτων, συγγραφή συμπερασμάτων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

eclass, spss

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

10

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

0

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

76

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εργασία

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία