Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΕΠ225 - Πληροφορική και Εκπαίδευση

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Πληροφορική και Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: ΕΠ225

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 5

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT127/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 2

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει, να αποκτήσουν οι φοιητές  βασικές γνώσεις, όπως:

▶ Κατανόηση μεθόδων και τεχνολογιών για την σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση

συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

▶ Χρήση εργαλείων Σχεδίασης, Συγγραφής, Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων

Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης - Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών

Τάξεων: Χρήση Εργαλείου Moodle και εργαλείων web3

Γενικές Ικανότητες

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών

- Λήψη αποφάσεων

- Ομαδική εργασία

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Ηλεκτρονική μάθηση - μαθησιακά μοντέλα.
▶ Τρόποι μάθησης
▶ Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
▶ Μέθοδοι και τεχνολογίες για την σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων
ηλεκτρονικής μάθησης.
▶ Ο ρόλος της γραφικής διεπαφής στην ηλεκτρονική μάθηση
▶ Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Τάξεων.▶ Εκπαιδευτικό λογισμικό
▶ Θεωρίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
▶ Ηλεκτρονικές Κοινότητες μάθησης
▶ Εικονικά πανεπιστήμια. Ε-learning στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
▶ Έρευνα στην εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση και στην ηλ. μάθηση

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

eclass, moodle, εργαλεία web3

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

13

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

28

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

45

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
-        Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-        Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες (50%)
Ο μέσος όρος προκύπτει αν ο βαθμός της γραπής εξέτασης ειναι μεγαλύτερος ίσος του 5

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Τζιμογιάννης, Α. (2019) Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση του 21ου αιώνα, Αθήνα Εκδ. Κριτική

2. Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης Χ., Κόμης, Β. (2009) Συνεργατική Τεχνολογία, Αθήνα. Εκδ. Κλειδάριθμος