Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ σε 10 τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού

Διάρκεια: 1/3/2014 - 30/11/2015
Προϋπολογισμός: 1.200.000 € (Προϋπολογισμό Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: 118.818 €)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή Αναδόχων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως «Μονάδες Αριστείας», με έργο τη διοργάνωση και εκτέλεση δράσεων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στις ακόλουθες εννέα (9) θεματικές περιοχές που αποτελούν και τα τμήματα του διαγωνισμού: Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Τουρισμός, Αγροτική Ανάπτυξη- Περιβάλλον, Μεταφορές-Ναυτιλία, Πολιτισμός, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα διενεργήσει τρία (3) σεμινάρια στην πρωτεύουσα θεματική περιοχή του Πολιτισμού. Τα δύο από αυτά θα έχουν ως επιμέρους αντικείμενο τα συστήματα διαχείρισης συλλογών και τα ψηφιακά αποθετήρια. Το τρίτο θα έχει ως επιμέρους αντικείμενο τις εφαρμογές προβολής πολιτισμικού περιεχομένου, μέσα από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου αλλά και τις εφαρμογές Τηλεματικής. Δύο  σεμινάρια θα γίνουν στη δευτερεύουσα θεματική περιοχή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και συγκεκριμένα στα Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακών Βιβλίων. Ένα σεμινάριο θα γίνει στη δευτερεύουσα θεματική περιοχή του Τουρισμού και θα αφορά εφαρμογές προβολής τουριστικού περιεχομένου, με έμφαση σε εφαρμογές Τηλεματικής και εφαρμογές που συνδυάζουν πολλαπλές υπηρεσίες (mashups).
Η επιλογή των θεματικών περιοχών έγινε με στόχο να τονιστούν βασικοί άξονες αξιοποίησης του ΕΛ/ΛΑΚ όπως η αρχειοθέτηση και διαχείριση ψηφιακών δεδομένων και τεκμηρίων, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές και οι εφαρμογές που συναθροίζουν ανοικτές υπηρεσίες και ανοικτά δεδομένα και φυσικά να παρουσιαστεί η εξειδίκευσή τους σε κάθε μια θεματική περιοχή.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017