Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διάρκεια: 01/12/2012 -  30/11/2015
Προϋπολογισμός: 100.000€
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Στο πλαίσιο του έργου θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών προπτυχιακών μαθημάτων που καλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές και τις πλήρεις προδιαγραφές. Προβλέπεται η ανάπτυξη 60 ανοικτών μαθημάτων ελάχιστων (Α-) και 14 μαθημάτων πλήρων προδιαγραφών (Α+) που συνολικά αντιστοιχούν σε 2667 ώρες.
Το έργο περιλαμβάνιε και μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις, οι οπόιες ομως έχουν μεγάλη σημασία για την προώθηση και την αξιοποίηση των ψηφιακών εναλλακτικών ορφών διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση υβριδικών μεθόδων διδασκαλίας με την υποστήριξη ψηφιακών μαθημάτων. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα διαμορφωθεί η Ιδρυματική Πολιτική για τα ψηφιακά μαθήματα.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού προκειμένου να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάπτυξη και υποστήριξη των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Προβλέπονται ενέργειες προβολής / δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, με διάφορους τρόπους, όπως οργάνωση ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, δημοσίευση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή και εθνικά συνέδρια/ημερίδες και άλλα φόρα, κ.α.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017