Φωτονικά πολυμερικά συστήματα για εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορίας" (Θαλής)

Διάρκεια: Απρίλιος 2012 - Απρίλιος 2015
Προϋπολογισμός: 600.000€ (Προϋπολογισμός Χαροκόπειου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: 90.000€)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θωμάς Καμαλάκης

Το έργο έχει ως στόχο την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων οπτικών επικοινωνιών που βασίζονται στην οργανική τεχνολογία. Συμμετέχουν 5 φορείς από το εσωτερικό της χώρας (Παν. Πατρών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΚΠΑ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Πειραιά).
Από το έργο υποστηρίζονται με υποτροφία ένας υποψήφιος διδάκτορας και δύο επιστημονικοί συνεργάτες του τμήματος. Παράλληλα αναμένεται η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ένα νευραλγικό τομέα έρευνας που είναι τα οργανικά φωτονικά κυκλώματα.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017