Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διάρκεια: Μάιος 2011 – Μάρτιος 2015
Προϋπολογισμός: 369.086,50 €
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο στοχεύει στην Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συλλογών και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών Ψηφιακού Αποθετηρίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Δευτερεύοντες στόχοι του έργου είναι η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη δημιουργία κεντρικής υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένου περιβάλλοντος βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας (ILSaS) (Συντονιστής ΕΜΠ) και στις υπηρεσίες τεκμηρίωσης, προβολής και αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (CRIS – Current Research Information System) (συντονιστής ΕΚΤ).

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017