Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό

Διάρκεια: Μάιος 2011 – Σεπτέμβριος 2015
Προϋπολογισμός: 203.700€
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση συστήματος διαχείρισης αποφοίτων (Alumni) με τη χρήση Web 2.0 τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης μέσα από αυτό καθώς και στην ανάπτυξη και πιλοτική Εφαρμογή μίας Web 2.0 πλατφόρμας για την παροχή προηγμένων εφαρμογών δικτύωσης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017