Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2011 – Οκτώβριος 2015
Προϋπολογισμός Τμήματος: 30.000 €
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

Στο πλαίσιο του έργου έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) το οποίο περιλαμβάνει, ως διακριτά υποσυστήματα τα Πληροφοριακά Συστήματα του Γραφείου Διασύνδεσης και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Επιπρόσθετα έχει πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής ενημέρωση ενός δικτυακού τόπου μέσω του οποίου θα παρέχεται ενημέρωση / πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δ.Α.ΣΤΑ. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αποτελεί την ηλεκτρονική δομή για την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ. και των λοιπών πράξεων που εποπτεύονται από τη Δ.Α.ΣΤΑ. Σημαντικό τμήμα του Ο.Π.Σ. είναι οι Βάσεις Δεδομένων οι οποίες αποτελούν το βασικό εργαλείο συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης της πληροφορίας της Δ.Α.ΣΤΑ. Οι Βάσεις Δεδομένων ελέγχονται κεντρικά από τη Διοικητική Μονάδα της Δ.Α.ΣΤΑ. ενώ την ενημέρωση και την εισαγωγή δεδομένων την αναλαμβάνουν, ανάλογα με το πεδίο ευθύνης τους, οι δύο άλλες πράξεις. Η Δικτυακή πύλη της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι το μέσο παροχής του συνόλου των υπηρεσιών και της προβολής των πληροφοριών που διαχειρίζεται το Ο.Π.Σ.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017