Λειτουργία ψηφιακών αποθετηρίων σε κατανεμημένο περιβάλλον, που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (κωδικός: EPSETG0522 του ΕΚΤ)

Διάρκεια: Αύγουστος 2008 – Φεβρουάριος 2009
Προϋπολογισμός: 31.000 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο αφορούσε στην πραγματοποίηση μελέτης για την αποτύπωση της διεθνούς εμπειρία σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική και την λειτουργικότητα Εθνικών Αποθετηρίων και την πρόταση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών λύσεων για την υλοποίηση και υποστήριξη Εθνικού Ερευνητικού Αποθετηρίου από το ΕΚΤ και την επικοινωνία/τροφοδότηση από τα Ιδρυματικά Αποθετήρια ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017