Μελέτη ωρίμανσης για τη αναβάθμιση υποδομών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση λειτουργίας του Πανεπιστημίου», που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του 3ου ΚΠΣ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διάρκεια: Ιούλιος 2008 – Δεκέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο αφορούσε στην πραγματοποίηση μελέτης για την δημιουργία Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποφοίτων (Alumni) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017