Στο πλαίσιο του σεμιναρίου του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τηνΠέμπτη24/05/2018θα πραγματοποιήσει διάλεξη ο κ. ΕυστάθιοςΠαναγιωτόπουλος, Διευθυντής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Το αντικείμενο της διάλεξης είναι: «Υλοποίηση έργων ΤΠΕ του Υπ. Οικονομικών».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο  του κτιρίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ομήρου 9, Ταύρος), στις 18:15 μ.μ

 

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017