Προμήθεια Εργαστηριακού και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού του Χαροκοπείου (υπό ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ)

Διάρκεια: Iούνιος 2013 - Νοέμβριος 2015
Προϋπολογισμός Τμήματος: 500.000 ευρώ
Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο αφορά την δημιουργία εργαστηριακών υποδομών για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017