Αίτηση ανάθεσης διπλωματικής εργασίας

 

Κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών

Α. Γενικά

Β. Ανάθεση

Γ. Παρακολούθηση

Δ. Αξιολόγηση - Εξέταση

Ε. Τεχνικές Οδηγίες

 

 Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Η διπλωματική εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην διαθέσιμη τεχνολογία και υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.
 2. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται και βαθμολογείται το νωρίτερο στο τρίτο εξάμηνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και στο έκτο εξάμηνο για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
 3. Κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει μέχρι και 5 διπλωματικές εργασίες ετησίως.
 4. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι γραμμένη είτε (α) στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική είτε (β) στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική.


 Β. ΑΝΑΘΕΣΗ

 1. Κατά την έναρξη του κάθε ακαδημαΐκού έτους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ενδεικτικά θέματα διπλωματικών εργασιών, με σύντομη περιγραφή, τα οποία έχουν προτείνει οι διδάσκοντες του ΠΜΣ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος θα πρέπει να προτείνουν τουλάχιστον 3 ενδεικτικά θέματα. Κάθε διδάσκων μπορεί να προτείνει έως και 5 ενδεικτικά θέματα κάθε έτος.
 2. Εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Οκτωβρίου οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις δηλώσεις θεμάτων, αφού προηγουμένως έχουν έρθει σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
 3. Η τελική ανάθεση των διπλωματικών εργασιών γίνεται μετά από εισήγηση του διευθυντή του ΠΜΣ από τη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος. Από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται και η τριμελής συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή για κάθε διπλωματική εργασία, μέλος της οποίας και συντονιστής είναι ο αντίστοιχος επιβλέπων. Στην τριμελή επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν:
  i. μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ή άλλων Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  ii. διδάσκοντες του ΠΜΣ
  iii. μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. άλλων τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  iv. ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Δ. και διαθέτουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο


 Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 1. Οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία θα πρέπει έρχονται σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά το διάστημα εκπόνησης της εργασίας.
 2. Για τον σκοπό αυτό κάθε εξάμηνο θα υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες καθοδήγησης, επίβλεψης και υποστήριξης των φοιτητών από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ.


 Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ

 1. Σε προκαθορισμένη ώρα γίνεται δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας διάρκειας τριάντα λεπτών ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, η οποία στη συνέχεια καταθέτει την τελική βαθμολογία της εργασίας. Η δημόσια υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται 3 φορές τον χρόνο στο τέλος των εξεταστικών περιόδων.
 2. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ολοκληρωμένη μορφή της. Η κατάθεση γίνεται 5 ημέρες πριν τη δημόσια υποστήριξή της.
 3. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
  i.  την πληρότητα και ποιότητα του περιεχομένου της
  ii. το βαθμό κατανόησης του θέματος και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του
  iii. την τοποθέτησή του σε σχέση με την τρέχουσα τεχνολογία και τη διεθνή βιβλιογραφία
  iv. την επιτυχή δημόσια υποστήριξη και εξέταση
 4. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Η εξέταση είναι επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι ανώτερος ή ίσος του έξι (6) και εφόσον οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι ανώτεροι ή ίσοι του πέντε (5).
 5. Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διατριβής καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Κατά το διάστημα αυτό ο φοιτητής έχει υποχρέωση να κάνει τυχόν διορθώσεις που ζήτησε η Τριμελής επιτροπή.
 6. Μετά την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να αποθέσει την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ακολουθώντας τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης (http://www.library.hua.gr/index.php/2012-01-20-07-44-52).


 Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Η δομή του κειμένου της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής:
  1. πίνακας περιεχομένων
  2. κατάλογος πινάκων, σχημάτων
  3. περίληψη στα ελληνικά (έως 1 σελίδα)
  4. περίληψη σε μία επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.
  5. εισαγωγή
  6. κυρίως κείμενο (οργανωμένο σε κεφάλαια 1, 2 κτλ)
  7. συμπεράσματα
  8. παραρτήματα (Α, Β, κτλ)
  9. βιβλιογραφία
 2. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι γραμμένη είτε (α) στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική είτε (β) στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική.
 3. Στην περίληψη θα πρέπει να δίνεται μία σαφής και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κειμένου χωρίς να επαναλαμβάνεται ο τίτλος και χωρίς να παρατίθενται πίνακες, σχήματα, τύποι, αναφορές στη βιβλιογραφία ή θέματα που δεν εμφανίζονται στο κύριο μέρος της εργασίας.
 4. Ο κώδικας που παράγεται στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών πρέπει να διατίθεται ως ανοικτό λογισμικό και να αποτεθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο κώδικα του Τμήματος (https://github.com/dithua).

 

 

 

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017