ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η΄ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών – Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε., που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εγγράφονται, από Τρίτη 12.09.2023 έως Δευτέρα 25.09.2023.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος  Πληροφορικής και Τηλεματικής (καθημερινά 10.00-13.00, Ομήρου 9, 177 78 Ταύρος, 2ος όροφος) από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από ή εναλλακτικά με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποβάλλουν:

-Αίτηση Εγγραφής

-Έντυπο Στοιχείων

- Τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο 

Επισήμανση:

Επισημαίνεται ότι οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας Β1, με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στο Τμήμα που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης Θητείας). Οι εν λόγω εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αμέσως μετά την απόκτηση του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία. Εάν ωστόσο αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δύνανται και πάλι να εγγραφούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους