Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Τρίτη 13/06/2017 και ώρα 19.00-22.00 θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις/εξέταση του μαθήματος “Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”.
 
Το μάθημα θα υπάρχει και τυπικά στο πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί σύντομα, χωρίς ουσιαστικά να ισχύει (χωρίς να δοθεί εκείνη την ημέρα που θα είναι στο πρόγραμμα το μάθημα).
 
 
Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017