Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εξέταση των διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές που επιθυμούν να αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του ακαδ. έτους 2016-2017, θα  πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Σας ενημερώνουμε ότι τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την εξέταση της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν παραδώσει την ολοκληρωμένη της μορφή στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής.
Για να παρουσιάσει κάποιος φοιτητής θα πρέπει να μην οφείλει κανένα μάθημα.
Ακόμη, ο επιβλέπων σας ενημερώνει τη Γραμματεία για την ημερομηνία και ώρα εξέτασης της διπλωματικής σας εργασίας.
 
 
Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017