Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για Αποφοίτους του ΤΠΤ

Αγαπητοί Απόφοιτοι του Τμήματος μας,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 11.10.2021 μέχρι 20.11.2021 μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (2021-2022). 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) απονέμεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής και αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή και μη τυποποιημένη διαδικασία και προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη δόμηση ενός σύγχρονου μαθησιακού, μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, με κατάλληλη αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Για την Αίτηση πατήστε εδώ

Αναλυτικά για το Πλαίσιο Λειτουργίας του Π.Π.Δ.Ε πατήστε εδώ.