Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως  η εμβόλιμη εξεταστική διαρκεί από Δευτέρα 03/07/2017 έως και Παρασκευή 07/07/2017.

Σας υπενθυμίζουμε πως δικαίωμα στην εμβόλιμη εξεταστική έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων (δηλαδή όσοι βρίσκονται πάνω από το τέταρτο έτος σπουδών).

Για να εξεταστείτε στα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής θα πρέπει πρώτα να τα δηλώσετε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://e-studies.hua.gr/unistudent/ (όπου βάζετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη -χωρίς @hua.gr-και κωδικό) και από την μπάρα εργασιών «Δηλώσεις»—> «Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)». Οι δηλώσεις διαρκούν από 20/06/2017 έως 25/06/2017.

Σε περίπτωση που κάποιος δε δηλώσει τα μαθήματα δε θα μπορεί να εξεταστεί σε αυτά. 

 

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017