Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την κατάταξη ανά κατεύθυνση για την επιλογή φοιτητών στο ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική» για τον ΣΤ΄ κύκλο σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018. Παρακαλούμε για την εγγραφή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 10 Ιουλίου έως και Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017.

Για την εγγραφή απαιτείται η απόδειξη καταβολής της προκαταβολής διδάκτρων από την Εθνική Τράπεζα (ύψους 400 ευρώ) καθώς και η συμπλήρωση της ακόλουθης αίτησης την οποία καταθέτετε στη Γραμματεία.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και στον αριθμό λογαριασμού:

GR02 0110 0530 0000 0534 8005 751

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017