Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΟ στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του νέου Τμήματος κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Κυριακούσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 538.901 ευρώ, και υποστηρίζονται 9 υποέργα για την κάλυψη μισθοδοσίας για τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, την υποστήριξη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 και την προμήθεια εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, τα υποέργα έχουν ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του υποέργου 1 έπειτα από την διεξαγωγή ανοικτού τακτικού διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 2 διοικητικών υπαλλήλων για την υποστήριξη της γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής και τη διοικητική υποστήριξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και 4 τεχνικών οι οποίοι ασχολήθηκαν με την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση α) του εργαστηρίου PC, β) του εργαστηρίου UNIX, γ) του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής – Λογικής Σχεδίασης και δ) του Δικτύου και των Κεντρικών Συστημάτων του Τμήματος. Επίσης στα πλαίσια του Υποέργου 1, στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 διεξήχθη ημερίδα με τίτλο ¨Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής¨ και τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών σε πρωτοποριακούς τομείς της Πληροφορικής και Τηλεματικής και την προβολή του νέου Τμήματος. Τέλος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 περιλαμβάνονταν και έξοδα δημοσίευσης προσκλήσεων, αγγελιών και ανακοινώσεων, καθώς και γενικά έξοδα του ειδικού λογαριασμού για τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Π.Δ. 407/80
Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 πραγματοποιήθηκε πρόσληψη διδασκόντων με σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη της διδασκαλίας μαθημάτων και εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Το Υποέργο 3 περιελάμβανε έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων για την παραγωγή σημειώσεων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το Υποέργο 4 περιελάμβανε την προμήθεια βιβλίων για το νέο Τμήμα (περίπου 1500 σε πολλαπλά αντίτυπα). Η προμήθεια βιβλίων είναι απαραίτητη για την επιστημονική και ερευνητική ενημέρωση των διδασκόντων και των φοιτητών του Τμήματος σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Υποέργο 5 περιελάμβανε την προμήθεια συνδρομών στις βάσεις δεδομένων: 1) ISI/Web of Science - Site License/2008 Data και 2) CSA Refworks with Refshare (Site License Internet), για το χρονικό διάστημα 1/1/2008-31/12/2008, για την επιστημονική και ερευνητική ενημέρωση των διδασκόντων και των φοιτητών του Τμήματος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Υποέργο 6 περιελάμβανε την προμήθεια αδειών λογισμικού υποδομής που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Τμήματος για την εκπαίδευση των φοιτητών. Το υποέργο δεν υλοποιήθηκε, διότι στα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής εγκαταστάθηκε ελεύθερο λογισμικό.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το Υποέργο 7 περιελάμβανε την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού για το πρόγραμμα υποστήριξης Γραμματείας του Τμήματος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πακέτο εργασίας ΠΕ8 περιελάμβανε την έκδοση και αναπαραγωγή Οδηγού Σπουδών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Το Υποέργο 9 περιελάμβανε την υποστήριξη 2 διοικητικών υπαλλήλων και 4 τεχνικών για την οργάνωση και υποστήριξη της Γραμματείας και των εργαστηρίων του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και πιο συγκεκριμένα την περίοδο Σεπτέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2008.

Το έργο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2007-2008)», με κωδικό MIS 118316, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και έχει ενταχθεί στην κατηγορία πράξεων 2.2.2.β της Ενέργειας 2.2.2 του Μέτρου 2.2 του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (αποφ. ένταξης 15155/5-7-2007).

epeaek