Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Thelxinoe (Erasmus Mundus strand 2)

Διάρκεια: 15/07/2013 – 14/07/2017
Προϋπολογισμός: 1.188.350,00 (Προϋπολογισμός Χαροκόπειου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: περίπου €55.000,00 - ανάλογος των μετακινούμενων φοιτητών)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Το έργο έχει ως βασικό στόχο τις προσωρινές μετακινήσεις υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και μελών ΔΕΠ από την Ευρώπη σε χώρες του Ειρηνικού και συγκεκριμένα την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και αντιστρόφως, με στόχο τη μεταφορά γνώσης εκατέρωθεν και την ανάπτυξη συνεργασιών στον επιστημονικό τομέα που σχετίζεται με τις επονομαζόμενες Smart Cities (ευφυείς πόλεις).
Οι συμμετέχοντες του έργου, πέραν του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου είναι Universidad de Malaga από Ισπανία (συντονιστής έργου), Université Montpellier 2 Sciences et Techniques από Γαλλία, Politechnika Wrocławska από Πολωνία, Technická Univerzita v Košiciach από Σλοβακία, Technische Universität Dresden από Γερμανία και 4 ακόμα ιδρύματα από τις ως άνω χώρερς του Ειρηνικού, ήτοι 3 από Αυστραλία (The University of Newcastle, University of Wollongong και La Trobe University και 1 από Νέα Ζηλανδία (Victoria University of Wellington).
Το έργο αναμένεται να έχει πολλά και σημαντικά οφέλη για το Τμήμα. Συγκεκριμένα, πέραν του χρηματικού οφέλους που προκύπτει από τη χρηματοδότηση μετακινήσεων, μέσω του έργου δίνεται η ευκαιρία σε μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες να μετακινηθούν προσωρινά στις λεγόμενες βιομηχανοποιημένες χώρες που συμμετέχουν στο έργο και να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες στον επιστημονικό τομέα των Smart Cities. Γενικότερα μπορεί επίσης να επιτευχθεί η δημιουργία επιστημονικών συνεργασιών με τις χώρες αυτές, ο σχεδιασμός και η υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η ανταλλαγή και ο εμπλουτισμός των γνώσεων, ιδιαίτερα σημαντικός για μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες. Αντίστοιχα οφέλη θα προκύψουν και εξατίας του γεγονότος ότι το Τμήμα θα υποδεχτεί υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και μέλη ΔΕΠ από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Η μετακίνηση μελών ΔΕΠ, μεταδιδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων αποκτά εξαιρετικά μεγάλη σημασία για ένα όχι μεγάλο Τμήμα όπως το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, διότι δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μετακινούμενοι το περιβάλλον σε άλλα Πανεπιστήμια, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να τις εμπλουτίσουν, με απώτερα οφέλη στο ερευνητικό και αναπτυξιακό τους προφίλ.
Το έργο έχει τεράστια επίδραση ση διεθνοποίηση του Τμήματος, καθώς είναι  από τις λίγες φορές που δίνεται η ευκαιρία ανάπτυξης συνεργασιών όχι μόνο με τους Ευρωπαϊκούς εταίρους, αλλά κυρίως με κάποιες πολύ βιομηχανοποιημένες χώρες, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, Εκ του προγράμματος και των επισκέψεων εκατέρωθεν θα παργματοποιηθούν πολλές γνωριμίες, ενώ με την προετοιμασίου υλικού για την προώθηση του Τμήματος στις χώρες αυτές που είναι επίσηςκομμάτι του έργου, το Τμήμα θα γίνει για πρώτη φορά γνωστό στις εν λόγω χώρες και θα δοθεί η ευκαιρία για πολλές μελλοντικές συνεργασίες σε πολλαπλά επίπεδα (ερευνητικό, αναπτυξιακό, εκπαιδευτικό).