Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο του Προγράμματος «ΜΟΔΙΠ» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π: «Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2010 – Οκτώβριος 2015
Προϋπολογισμός: 213.000 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας    

Το έργο αφορά τη δημιουργία και υποστήριξη μηχανισμών για την λειτουργία συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Εντάσσεται στη Πράξη «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητα – ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΚΩΔ, 02.72.22.01.02). Στόχος της πράξης είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την διαχρονική, αξιόπιστη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στα τέσσερα Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, την ποιότητα των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές και το προσωπικό (επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό). Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την αύξηση της ποσότητας και, κύρια, της ποιότητας του παραγόμενου ερευνητικού έργου και την ανάδειξη αδυναμιών και ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές που δυσχεραίνουν το έργο που καλούνται να επιτελέσουν τα Tμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.