Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Tempus (JMSE – Joint Master in Software Engineering)

Διάρκεια: 15/10/2010 – 14/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.427.356,46 (Προϋπολογισμός Χαροκόπειου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: €41.211,05)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Το έργο έχει ως βασικό στόχο τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ορισμένα αντίστοιχα της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης, με απώτερο σκοπό τα τελευταία να αποκτήσουν τα εχέγγυα για να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και θέσουν σε λειτουργία ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σττον τομέα του Software Engineering.
Οι συμμετέχοντες του έργου, πέραν του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου είναι Bolzano University, Middlesex University, University of Koblenz και 7 ακόμα Πανεπιστήμια από τη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα από Παλαιστίνη (3, εκ των οποίων ένα συντονίζει την πρόταση – Birzeit University) και από Αίγυπτο (4).
Το έργο αναμένεται να έχει πολλά οφέλη για το Τμήμα. Συγκεκριμένα, πέραν του χρηματικού οφέλους, μέσω του έργου δίνεται η ευκαιρία σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές να μελετήσουν διεξοδικά το πώς σχεδιάζεται ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να αναλύσουν πολλά εκπαιδευτικά θέματα σχετιζόμενα με αυτό. Κατ’ επέκταση, συμεπράσματα από αυτή τη μελέτη θα εφαρμοστούν και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω και να ενσωματώσει επιπλέον χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επικαιροποιημένα πλήρως.
Το έργο έχει πολύ μεγάλη επίδραση στη διεθνοποίηση του Τμήματος, καθώς είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτού επιτυγχάνονται γνωριμίες και συνεργασίες με πολλά ιδρύματα του εξωτερικού, οπότε ενισχύεται σημαντικά το ευρωπαϊκό προφίλ του τμήματος, σε βαθμό που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών και μελλοντικά στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.