Αθήνα, 29/11/2018
Αρ. πρωτ.: Γ-2852

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», κωδικό MIS 5011040 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ομώνυμου υποέργου με α/α 1 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 14603/06-10-2017, κωδ. ΕΔΒΜ 58), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αμπελιώτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 26/25-10-2018 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, προσκαλεί τους εγγεγραμμένους σε φοιτητές/φοιτήτριες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την για τη λήψη μηνιαίας υποτροφίας στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα στο χειμερινό εξάμηνο. Η χορήγηση υποτροφίας έχει σκοπό την αποπεράτωση των σπουδών τους επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.