Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Εγγραφές των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες με την παραπάνω κατηγορία, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’) το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 10.00-13.00, διεύθυνση: Ομήρου 9, 17778 Ταύρος), μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και το Έντυπο Στοιχείων.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής.